Geoparcul Dinozaurilor-Valea Dinozaurilor Tara Hategului

Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului este o arie protejată de interes național (parc natural), situată în sud-vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului Hunedoara.

Geoparcul se suprapune cu sitului de importanță comunitară „Strei-Hațeg” (24.968 ha), arie protejată instituită în anul 2007 în vederea conservării habitatelor naturale și a speciilor de plante și animale sălbatice de interes comunitar, ce aparține rețelei ecologice europeane Natura 2000[5]; la baza desemnării căruia aflându-se câteva specii faunistice și floristice enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică)[6]; printre care șapte specii de mamifere: ursul brun (Ursus arctos[7], lup (Canis lupus), vidra de râu (Lutra lutra)[8], liliacul cu urechi de șoarece (Myotis blythii), liliacul comun (Myotis myotis), liliacul cu picioare lungi (Myotis capaccinii) și liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum); trei specii de amfibieni: ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina variegata)[9], tritonul comun transilvănean (Triturus vulgaris ampelensis) și tritonul cu creastă (Triturus cristatus); patru specii de pești: mreană vânătă (Barbus meridionalis), zglăvoacă (Cottus gobio), dunăriță (Sabanejewia aurata) și chișcarul (Eudontomyzon danfordi); precum și zece specii de nevertebrate: racul-de-ponoare (Austropotamobius torrentium), gândacul sihastru (Osmoderma eremita), cosașul de munte (Isophya costata), cosașul transilvan (Pholidoptera transsylvanica), cosaș (Isophya stysi) și cinci specii de fluturi (Hypodryas maturna, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Maculinea teleius, Gortyna borelii lunata)[10].